شاد بودن یک سفر دائمیست نه یک مقصد معین و برای شاد بودن هیچ زمانی بهتر از اکنون و هیچ دلیلی بهتر از بودن نیست *** من به خودم قول می دهم که: فقط به بهترین ها فکر کرده برای بهترین ها کار کرده و فقط در انتظار بهترین های خدا باشم *** شادی های شما همان غم هایتان است که نقاب از چهره برداشته است، هرچه غم ژرف تر وجود شما را بکاود گنجایشی فراخ تر برای شادی خواهید داشت. آیا سبوی شرابتان همان سوخته جانی نیست که از کوره ی کوزه گران بیرون آمده است و آیا آن عود که جان شما را می نوازد همان چوبی نیست که با تیغ تیز دلش را تهی کرده اند *** بعضی گویند که شادی از غم عظیم تر است و بعضی گویند چنین نیست بلکه غم بر شادی چیرگی دارد. اما من با تو می گویم که غم و شادی جدائی ناپذیرند آنها با هم نزد تو می آیند و هنگامی که یکی از آنها در کنار تو نشسته است بیاد آر که آن دیگری نیز در بستر تو به خواب رفته است. و هماناکه تو چون دو کفه ی ترازو میان شادی و غم آویحته ای و تنها هنگامی که به کلی تهی باشی دو صفحه در حال توازن کنار یکدیگر خواهند بود اما وقتی خزانه دار هستی تو را بر می دارند تا زر و نقره ی خویش را بسنجند در آن هنگام به ناچار دو کفه ی غم و شادی تو بالا و پائین می رود